คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินการด้านต่างๆ

Read more

วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นณ ชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักโพลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และขยายพันธ์ไผ่ท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

Read more