Previous Next

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 มีกำหนดการซ้อม Online สำหรับผู้นำเสนอ เวลา 13.00 น. สามารถแสกนข้อมูลห้องนำเสนอตาม QR ห้องนำเสนอ