สถานที่จัดงาน


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Website: http://www.ind-tech.ubru.ac.th/
เบอร์ติดต่อ: 045 - 352000-29 ต่อ 1700