คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม

Read more