ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน “เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี

Read more

ลำดับการถ่ายภาพหมู่ว่าที่บัณฑิต ฯ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Read more