ประกาศขยายเวลาในการลงทะเบียนขอใช้ระบบ DSL และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้แนบในระบบ DSL มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทราบถึงกำหนดการใหม่ และเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม

ตามที่กองทุนฯ ได้ประ

Read more

น้องๆ 64 เตรียมตัวให้พร้อมกับปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เหลือเวลาอีกแค่ 33 วันเท่านั้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

น้องๆ 64 เตรียมตัวให

Read more

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการทำผลงาน หนังสือ ตำรา และการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า

Read more

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา​ คณ​ะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยา​ลัยราชภัฏอ​ุบลราชธานี ร่วมส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น”ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2564

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ “ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

ขอเชิญชวนนักศึกษาและ

Read more