คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้”ระดับชำนาญการ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดรถบริการนักศึกษาและประชาชน ระหว่างวงเวียนน้ำพุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ

Read more

การสอบวัดระดับความรู้ ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย (ICDL)

ประมวลภาพบรรยากาศการ

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้นักศึกษา ผู้เข้าประกวด UBRU Smart Freshy 2022 The Zodiac

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุค

Read more