ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม (ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะฯ) จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์ จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ จะคลี่คลาย หรือจนกว่าจะมีประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย

 

Read more

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม”หมู่บ้านออกแบบ” เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา

Read more