บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตรมีความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

แจ้งข่าวจากสำนักส่งเ

Read more

วช. ร่วมกับ มรภ.อุบลราชธานี นำ “วิศวกรสังคม” เสริมสมรรถนะพัฒนาท้องถิ่นบ้านซำหวาย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สำนั

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและศักยภาพของบุคลากรและยกระดับทักษะการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “ระดับนานาชาติ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more