อบรมเชิงปฏิบัติการการทำอิฐมวลเบาจากผักตบชวาและเศษขยะโฟมพอลิสไตรีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการกา

Read more

โครงการความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

12 กุมภาพันธ์ 2563 ค

Read more

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา

Read more