คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเสื้อเหลืองให้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสวมใส่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมฟังแนะแนวการโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาทัวไป

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more