คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโล​ยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more