คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถวาย ณ วัดท่าวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินการด้านต่างๆ

Read more

วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นณ ชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักโพลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

Read more