คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มอบของใช้อุปกรณ์สำหรับให้ โครงการ ช่างอาสา ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหลังน้ำลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more