พิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ( วันสงกรานต์ ) ประจำปี 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13 เมษายน 2563  เวลา

Read more

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม”หมู่บ้านออกแบบ” เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา

Read more