เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและการบรรยายพิเศษเรื่อง “CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ” ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

โครงการบทสวดมนต์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคารเรียน ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๙ กันย

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันกตัญญุตา อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก” ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๙ กันย

Read more

การประดับเรือเพื่อรับเสเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2ของการประดับ

Read more

แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กั

Read more