เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ)

พฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาค

Read more