การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การนำเสนอโครงงานสหกิ

Read more

กิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดให้รถที่จะผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาค

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรือนเกษตรแม่นยำ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่

Read more

วช. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนัก

Read more