วันที่19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาว นำโดยท่านบัวไข สุภาอ่อน ผู้อำนวยการ และคณะ 

            

Read more