โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้

Read more

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโรคCOVID_19 ที่เราใส่ใจ_เพราะห่วงใยคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#ป้องกันตัวเองอย่างไ

Read more