สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒ์ มีกำหนดจัดสัมนาในหัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่7 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้อง Audition ชั้น16 อาคาร CP All Academy

Read more

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่๗

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่า

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Read more