ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตาม พรบ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๐๕) กำหนดภาพเครื่องหมายราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไว้เป็นเครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการกระ

Read more