ขอให้อาจารย์ผู้สอนอนุญาติให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

Read more