คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดสภากาแฟ และประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  คณะเทคโนโลยีอ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

ผู้บริหาร บุคลากร แล

Read more

วันที่19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาว นำโดยท่านบัวไข สุภาอ่อน ผู้อำนวยการ และคณะ 

            

Read more