กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาแบดมินตันให้กับอาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ ๒๐

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุน

Read more

โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Flagship Project)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำแบบถาวร ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะ เข้าร่วมประมาณการก่อสร้างให้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม

Read more