แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กั

Read more

ลงพื้นที่สามพันโบก ตําบล เหล่างาม อําเภอ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประดับเรือ เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จฯ

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ​เวล

Read more

โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้

Read more