คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ🎉 🧑‍🎓ว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา🧑‍🎓 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถ่ายภาพหมู่เร

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรือนเกษตรแม่นยำ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่

Read more