คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจิตอาสา ทำกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ต้องขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์และผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคทุกท่านครับ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรม เทคนิคการเขียนตำราหนังสือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read more