วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม”หมู่บ้านออกแบบ” เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่า

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

27-28 กุมภาพันธ์ 256

Read more

17-18 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

12 กุมภาพันธ์ 2563 

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำอิฐมวลเบาจากผักตบชวาและเศษขยะโฟมพอลิสไตรีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการกา

Read more

โครงการความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

12 กุมภาพันธ์ 2563 ค

Read more