การสอบวัดระดับความรู้ ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย (ICDL)

ประมวลภาพบรรยากาศการ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณตานิคม วิบูลกิจธนากร คุณพ่อของท่าน รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร (อดีต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสระแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Read more