คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มอบของใช้อุปกรณ์สำหรับให้ โครงการ ช่างอาสา ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหลังน้ำลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจิตอาสา ทำกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ต้องขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์และผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคทุกท่านครับ

Read more