คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และอีกจำนวน ๓๔ แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมในงานด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระหว่างคณะวิชา รวมถึงนิสิตหรือนักศึกษาของแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือ ๕ ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *