เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับศึกษา

 • สำเร็จชั้นประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 

วิธีการเข้าศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 เข้าศึกษาทุกระดับการศึกษา อาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

 

         รอบคัดเลือกโควตา ภาคปกติ (ประเภทเรียนดี  ทุนเรียนดี  และกิจกรรมพิเศษ)

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. และ ปวส. หรือเทียบเท่า

 

 รอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ กศ,บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งจะรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในกรณีที่ยังไม่

ได้รับการคัดเลือกโควตา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีชมรมที่จัดตั้งตามความสนใจของนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม

 

ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาภายใน

 • ทุนเรียนดี
 • ทุนช่วยงาน
 • ทุนวิจัย

ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นทุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาให้กับนักศึกษาที่คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้แต่ละปีการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา 

 

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา 

 • บริการแนะนำทางด้านการศึกษา
 • การบริการรับปรึกษาเรื่องเทียบโอนผลการเรียน
 • บริการดูเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • การยกเว้นและการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 • มีศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
 • บริการด้านเสริมสร้างพลานามัย โดยมีห้อง  Fitness พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • บริการให้คำปรึกษาด้านทุนการศ฿กษา กยศ. และ กรอ.

หอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา แยกนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเป็นสัดส่วน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *