วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs) ประจำปีงบประมาณ 2567


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs) ประจำปีงบประมาณ 2567
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมกลไกความร่วมมือBelmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs) ภายใต้เครือข่าย Belmont Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยระหว่างประเทศผ่านกลไก CRAs โดยในปีงบประมาณ 2567 วช. ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นเรื่อง “ภูมิอากาศและมรดกทางวัฒนธรรม (Climate & Cultural Heritage)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศในการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อมรดกทางวัฒนธรรมและโอกาสในการลดผลกระทบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ และความชำนาญระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นมุ่งเน้น
การวิจัยที่มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องภูมิอากาศและมรดกทางวัฒนธรรม (Climate & Cultural Heritage) อย่างน้อย 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
(1) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกทางวัฒนธรรม (The Impact of Climate Change on Cultural Heritage)
(2) มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งทรัพยากรสำหรับการปรับตัวและการรับมือต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cultural Heritage as Resource for Climate Mitigation and Adaptation)
(3) วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับมรดกทางวัฒนธรรม (Sustainable Solution for Cultural Heritage)
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
(1) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2566 เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านระบบ BFGO ที่เว็บไซต์ https://www.bfgo.org
(2) หลังประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนจาก Belmont forum ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566 ขอให้ทีมนักวิจัย
ส่งข้อเสนอการวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายใน 20 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จากลิงค์ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11737