องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยฯ

องค์การบริหารนักศึกษ

Read more

ประกาศขยายเวลาในการลงทะเบียนขอใช้ระบบ DSL และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้แนบในระบบ DSL มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทราบถึงกำหนดการใหม่ และเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม

ตามที่กองทุนฯ ได้ประ

Read more