ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาภาคปกติ และ นักษศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น (ฉบับแก้ไข)

Read more