หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์และแบบเสนอช

Read more

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านใดมีความประสงค์ตัดชุดครุย สามารถติดต่อวัดตัวได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักศึกษาที่คาดว่าจะส

Read more

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษา กศ.บป.ทุกรุ่น (ฉบับแก้ไข)

แนวปฏิบัติและขั้นตอน

Read more