คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.รุ่นที่ 50) ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบประเมิณผลการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ และ กศ.บป. ทุกร่น

Read more