ประกาศขยายเวลาในการลงทะเบียนขอใช้ระบบ DSL และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้แนบในระบบ DSL มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทราบถึงกำหนดการใหม่ และเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม

ตามที่กองทุนฯ ได้ประ

Read more

น้องๆ 64 เตรียมตัวให้พร้อมกับปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เหลือเวลาอีกแค่ 33 วันเท่านั้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

น้องๆ 64 เตรียมตัวให

Read more