ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบประเมิณผลการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ และ กศ.บป. ทุกร่น

Read more

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more