การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การนำเสนอโครงงานสหกิ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมต้นคูน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึ

Read more