กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมต้นคูน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึ

Read more