โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (สำหรับคณาจารย์/นักศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงเหตุผล และทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นการบ่มเพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เป็นวิศวกรสังคม เพื่อนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ เเละประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ซึ่งประกอบด้วย มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *