หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (เสนอชื่อและประวัติ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

https://drive.google.com/…/1r3s7YvbMHn5kwpTWV5pRUWb2D8J…

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก #นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ๏
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือก ดังนี้
๑. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม จำแนกได้ ๖ สาขา ดังนี้
๑.๑ สาขาทัศนศิลป์
๑.๒ สาขาดุริยางคศิลป์
๑.๓ สาขาศิลปะการแสดง
๑.๔ สาขาวรรณศิลป์
๑.๕ สาขาหัตถศิลป์
๑.๖ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
๑. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
๒. มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๓. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งพักการเรียน
๕. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามระดับการศึกษา ตลอดจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
๖. เป็นผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
การเสนอประวัติและผลงาน
๑. การเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ (หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ) โดยมีที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๒. จัดทำประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
๓. การพิมพ์ข้อความประวัติและผลงานให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพกิจกรรม และภาพผลงาน ที่ประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี [รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารผลงาน]
๕. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา และใบรายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุดที่มีระดับผลการเรียน (Transcript แบบไม่สำเร็จการศึกษา) อย่างละ ๑ ชุด
ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
สามารถนำส่งประวัติและผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐
สามารถดาวน์โหลดคู่มือและหลักเกณฑ์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.aac.ubru.ac.th

หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *