เรียนคณาจารย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเขียนตำรา/หนังสือเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามลิ้งที่แนบมาด้วย

เรียนคณาจารย์ สามารถ

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง

Read more