ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมร่วมเรียนรู้หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

เรียน คณาจารย์คณะเทค

Read more

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการทำผลงาน หนังสือ ตำรา และการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า

Read more

#ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดโรคโควิด-19 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more