ผู้บริหารคณะ

   คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์


โทรศัพท์ภายใน : 1724
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต. ภัทระ  เกิดอินทร์


โทรศัพท์ภายใน : 1719
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย
อาจารย์ปิยวิทย์  เอี่ยมพริ้ง 

โทรศัพท์ภายใน : 1719

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์จุมพลภัทร์  สีทากุลเศรษฐ์

โทรศัพท์ภายใน : 1719

  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวดวงตา  ยุตวัน 

โทศัพท์ภายใน : 1750