ผู้บริหารคณะ

 prayong  คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์


โทรศัพท์ภายใน : 1724
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต. ภัทระ  เกิดอินทร์


โทรศัพท์ภายใน :
 prayong  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์บุญศรี  ไหลศิริกุลโทรศัพท์ภายใน : 1715
 chatchawan รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการชุมชน
อาจารย์ปิยวิทย์   เอี่ยมพริ้ง

 

โทรศัพท์ภายใน :

 chaiwichit หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวดวงตา  ยุตวันโทศัพท์ภายใน : 2109