ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของภูมิภาค และเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยการวิจัยและบริการ

พันธกิจ
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจร่วมกันรับผิดชอบผลักดัน ดำเนินการด้านต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น
4. ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุุณธรรม
2. ผลิตงานวิจัย พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแก่สังคฒ
4. พัฒนากิจการนักศึกษา
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเร่งรัดผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อเผยแพร่และบริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะของการจัดอบรมทางวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ
4. เพื่อดำเนินให้มีการศึกษาวิจัยในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี
5. เพื่อดำเนินการส่งเสริมวิชาการ วิทยฐานะของอาจารย์ และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี