ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศ CLMV
3. คณะมุ่งเน้นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจากงานวิจัย
3. เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อให้บุคลากรมีความรักองค์กรมีความสามัคคีมีความสุขในการทำงานและดำรงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

6.เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนงานตามพันธกิจ