ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ.2539 แยกการบริหารทั้งหมดจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการรวมภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดรูปแบบระบบวิธีบริหารเป็นแบบไม่มีภาควิชาปัจจุบันคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม ได้ยกฐานะเป็นคณะโดยได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548