คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่
๑.รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง ประธานกรรมการ
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ กรรมการ
๓.อาจารย์คัมภีร์ นิลแสง กรรมการ
๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัตถา กรพิทักษ์ กรรมการ (รูปแบบออนไลน์)
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย : ระดับดีมาก
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินฯ ทุกท่าน เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *