การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ’63

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ประธานกรรมการ
๒.ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ กรรมการ
๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา กรรมการ
๕.อาจารย์ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินฯ ทุกท่าน เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *