หลักสูตรที่เปิดอบรม

1. DGA104 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
    (Cybersecurity Fundamentals)


2. DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
    (Data Analytics and Data Visualization)


3. DGA306 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
    (Data Analytics Techniques)


4. DGA308 หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ
    (Software Development for Digital Government Services)


5. DGA309หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
   (Cybersecurity for Technologist)