/หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567” 🎥 ผ่านระบบ ZOOM 🎯ในวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567” 🎥 ผ่านระบบ ZOOM 🎯ในวันที่ 25 กันยายน 2566


กิจกรรมประกอบด้วย
แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.
หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” โดย รศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผอ. กรอบการวิจัย Local Enterprises
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น