/ประกาศรับข้อเสนอ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership 18 สิงหาคม 2023

ประกาศรับข้อเสนอ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership 18 สิงหาคม 2023


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นแผนงานที่ต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติของภาคเอกชนของประเทศไทยผ่านกระบวนการความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายที่มีการทำงานร่วมกับต่างประเทศ โดยที่ในเครือข่ายต้องมีทั้งภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือภาครัฐ และภาคเอกชน ของไทยและต่างประเทศ โดยมี ลักษณะความร่วมมือในการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในรูปแบบของกระบวนการเลือกรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ/หรือ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศให้กับต่างประเทศที่ต้องการ อย่างมีทิศทางตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดนานาชาติได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นอุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายดังกล่าว บพข. จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ
สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 ก.ย. 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ1. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_ไทยDownload
2. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_EngDownload
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ_GP บพข._67+ChecklistDownload
4. Executive summaryDownload
5. หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ (Download
6. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ-บพขDownload
สามารส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750