/การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25


เนื้อความ :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาและผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ซึ่งได้รับมอบภารกิจทุนวิจัย คปก. จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงเห็นควรให้การสนับสนุนทุนวิจัย คปก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทันความต้องการของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 วัตถุประสงค์
               1.เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
               2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
               3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
               4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ช่วงเวลารับข้อเสนอ

             29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้เสนอขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (กอ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
                                โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 -9 ต่อ 423, 424, 486 และ 06 5950 9841 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rgj25@nrct.go.th
                                ผู้รับผิดชอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (นางสาวภรรทรทร ภูรีศรี/นางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกประจำปี 2566 รุ่นที่ 25.pdf
หนังสือประกาศการรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ประจำปี 2566.pdf
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-พัฒนาบุคลากร.docx
2.แบบฟอร์มหนังสือรับรอง.docx
3.แบบการใช้ประโยชน์ (จำเป็น).docx
4. รับรอง อ.ที่ปรึกษาไทย.docx
5. รับรอง อ.ที่ปรึกษาต่างชาติ.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค.66
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,111 ครั้ง