ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ และ กศ.บป. ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

Read more