คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสักการะพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ (พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสักการะพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ (พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้ที่ อาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
—–ประวัติ—–
พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ (พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ นายประธาน จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ขณะนั้น ดำริว่า วิทยาลัยครูควรจะมีพระพุทธรูปสำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักการภารโรง ในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี จึงได้นมัสการกราบเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรจะมีการจัดสร้างพระประธาน ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว ขึ้นที่วิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงได้นำเรื่องกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ ให้ทราบด้วย มี นายสิทธิพร จิราธิวัมฯ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนส์สโตร์ จำกัด ร่วมเข้าเฝ้าด้วย และในที่สุดจึงตกลงในกระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นองค์ประธานพิธี ณ วัดเวฬุราชิน ต่อมาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๐ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประกอบพุทธาภิเษก ณ บริเวณสนามฟุตบอลของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยมี สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีและประทานพระพุทธรูปองค์นี้ แก่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๐ โดยประทานนามว่า “พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ” จากนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่มุขทางด้านทิศใต้ของหอสมุดให้เรียกชื่อว่าพุทธสถาน (พุทธวิหาร) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่สักการะของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักการภารโรงตลอดจนประชาชนสืบมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *