คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏอุบล ฯ ติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏอุบล ฯ ติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษารายคณะ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมการ การนำเสนอผลการดำเนินโครงการ การบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ของแต่ละคณะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่ส่งเสริมมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักประสาน นักสื่อสาร และนักคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัว เพื่อนำเสนอแนวคิดและสะท้อนปัญหา อุปสรรคด้านต่าง ๆ
จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านพับ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ และโครงการฝายกั้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *